Рецепти

Популано

Одбрани постови

„Мрачното време на транзицијата“ – 1991 – година на сувереноста

Во ко­ле­ктив­на­та ме­мо­ри­ја на ма­ке­дон­ски­от на­род 1991 го­ди­на ќе оста­не за­па­ме­те­на ка­ко го­ди­ни на ма­ке­дон­ски­от ро­ман­ти­зам. Го­ди­на во ко­ја се вле­зе со пр­ви­от по­ве­ќе­пар­ти­ски...