Оглас за вработување во ЈУ Зоолошка градина на град Скопје, плати до 24 500 денари

АКЦИЈА
loading...

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 и 2, став 2, 3, 4 и член 23 од ЗРО {Сл. весник РМ бр. 167/201 5пречистен текст и 6р. 27/16 и 120/18) ЈУ Зоолошка градина на град Скопје – Скопје, РМ Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС
За вработување на работник на неопредено време

ЈУ Зоолошка градина на град Скопје, РМ има потреба од засновање на работен однос на неопределено време за работно место:

1. Референт за јавни набавки – 1 (еден) извршител
2. Самостоен зоонеговател – 1 (еден) извршител со следните услови:

За реден број 1
– 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен правни науки, СО/БЕЗ работно искуство со познавање на компјутерски вештини.
Основната месечна нето плата – 24.538, 00 ден.
Работни време неделно 40 часовно работното време, понеделник-петок од 8, 30 до 16, 30 часот

За реден број 2
Средна стручна спрема III и IV степен) СО/БЕЗ работно искуство
Основната месечна нето плата – 15.502, 00 ден.
Работни време неделно: 40 часа, понеделник-недела согласно месечни распореди за работа од 7. 30 до 20, 00 часот

Рокот на пријавување на кандидатите е 3 (три) работни дена односно до 13. 08. 2018 година.

Рокот во кој работодавачот ќе изврши избор е согласно член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Кандидатите за горенаведените работни места треба да достави доказ за исполнување на гореведените услови и тоа:
– Пријава
– CV лична биографија
-Диплома или уверение за завршена стручна подготовка
-Уверение за државјанство

Доказите се доставуваат во оригинал или копија заверена кај нотар.
Пријавите со потребните документи да се достават до архивата на Градината или на адреса: ЈУ ЗООЛОШКА ГРАДИНА НА ГРАД СКОПЈЕ, P M бул. Илинден бр. 88 Скопје со назнака за оглас
Ненавремената. неуредна и некомплетна документација нема да биде предмет на разгледување.

ЈУ ЗООЛОШКА ГРАДИНА НА ГРАД СКОПЈЕ

loading...